Wiem więcej – bohaterowie walki o wolną i niepodległą Polskę – Regulamin Gry terenowej

Gra terenowa
Wiem więcej –  bohaterowie walki o wolną i niepodległą Polskę

w ramach gminnych obchodów 103-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

6-26 listopada 2021 r.

 

REGULAMIN

Cel:
– upamiętnienie 103. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości
– przypomnienie mieszkańcom o wybitnych postaciach polskiej drogi do wolności z lat 1918-1989
– pobudzenie uczuć patriotycznych i wzmocnienie poczucia wartości, tożsamości historycznej i więzi społecznych mieszkańców Miasta i Gminy Zamość
– popularyzacja aktywnej formy spędzania czasu wolnego;
– nauka i sprawdzian poruszania się z mapą po terenie oraz kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji;

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem i Uczniowski Klub Sportowy Azymut Siedliska

Termin i miejsce: gra będzie przeprowadzana w terminie od 6 do 26 listopada 2021 roku. Ostateczny termin przesyłania kart z odpowiedziami to 26 listopada. Miejsce odbywania gry obejmuje teren gminy i miasta Zamość.

Informacje przydatne do udzielania odpowiedzi znajdują się na tablicach i pomnikach wskazanych na mapie oraz w źródłach internetowych

Zasady udziału:

 1. Udział w grze jest bezpłatny.
 2. W grze można wziąć w sposób wirtualny korzystając z aplikacji Genially – Gra wirtualna albo realny przy wykorzystaniu mapy i karty pytań.
 3. Gra w realu polega na przejściu trasy i odnalezieniu miejsc zaznaczonych na mapie oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania, które znajdują się na karcie pytań. Uczestnicy pobierają ze strony internetowej  kartę z pytaniamimapę, a po przejściu trasy i zapisaniu odpowiedzi wysyłają zeskanowaną kartę na adres e-mail uksazymut@o2.pl  w podanym wyżej terminie tj. do 26 listopada br., lub na adres UKS Azymut, Sitaniec 422, 22-400 Zamość.
 4. Szczegółowe zasady udziału w konkursie wirtualnym po otwarciu aplikacji – Gra wirtualnakarta startowa gry wirtualnej.

Ogłoszenie wyników i nagrody dla uczestników biorących udział w konkursie:  

 1. Nazwiska zwycięzców konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.azymutsiediska.cba.pl.
 2. Dla uczestników gry w obydwu formach prowadzona będzie klasyfikacja dla grup (grupy reprezentujące stowarzyszenia i grupy rodzinne liczące od 3 do 5 osób) oraz osób indywidualnych.
 3. Osoby lub grupy, które uzyskają najwyższą liczbę punktów otrzymają dyplomy i upominki rzeczowe.
 4. O wynikach gier jak i formie odbioru nagród poinformujemy na naszej stronie internetowej i wysyłając e-mail do nagrodzonych.

Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin gry dostępny jest na stronie internetowej klubu www.azymutsiediska.cba.pl oraz gok.gminazamosc.pl.
 2. Przystępując do gry uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.
 3. Uczestnik gry poprzez udział w niej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją i sposobem ogłaszania wyników.
 4. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący głos mają Organizatorzy.
 5. Organizatorzy gry terenowej mają prawo modyfikacji i interpretacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości uczestników gry poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej azymutsiediska.cba.pl oraz gok.gminazamosc.pl.

Organizatorzy

 

 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla uczestników gry terenowej i wirtualnej

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UKS Azymut Siedliska reprezentowany przez prezesa klubu z siedzibą przy w Sitaniec 422, 22-400 Zamość,
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: uksazymut[@]pl;
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) („RODO”), tj. na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika gry.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu organizacji, przeprowadzenia, a także wręczenia nagród w grze terenowej i wirtualnej Wiem więcej – bohaterowie walki o wolną i niepodległą Polskę.
 5. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
 7. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa:
 8. Przekazywane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały one zebrane
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 11. Przekazywane dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w grze terenowej i wirtualnej, a także brakiem możliwości odbioru nagród, upominków.

Możesz również polubić…