RODO

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informuję, że:

 1. Uczniowski Klub Sportowy „Azymut” Siedliska, Sitaniec 422, 22-400 Zamość przetwarza Pani/Pana dane osobowe, dane osobowe dziecka w związku z przynależnością do klubu .
 2.  Administratorem danych osobowych jest Prezes UKS, a dane te są – z jego upoważnienia przetwarzane przez członków Zarządu, trenerów oraz księgowego.

Administrator danych informuje, że:

 1. przetwarzanie przez klub dane osobowe członków klubu UKS oraz kandydatów na członków klubu UKS pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;
 2. podanie danych osobowych klubu UKS jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w klubie UKS . Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w klubie UKS. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo klubu UKS albo z wystąpieniem z klubu UKS;
 3. kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Prezesa klubu – pitt144@wp.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe:
  1. podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,
  2. przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do klubu UKS wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora(nie są przetwarzane w celach handlowych),
  3. będą przechowywane, przez okres przynależności do klubu UKS, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnieusprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,
  4. nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów,
  5. nie są przekazywane żadnym innym podmiotom;
 5. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.
 6. w razie uznania, że przetwarzanie przez klub UKS  dotyczących Pani/Pana danych
  osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
  do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Załączniki: