Kodeks praw i obowiązków zawodników UKS Azymut Siedliska

Kodeks praw i obowiązków zawodników UKS Azymut Siedliska

 

I. Zawodnicy klubu mają prawo do:

 1. szczegółowej informacji o planowanych akcjach szkoleniowych, tj. obozach, zgrupowaniach, sprawdzianach, zawodach,
 2. właściwej opieki ze strony osób prowadzących proces szkoleniowy, w tym kierowników zgrupowań,
 3. korzystania z odpowiednich warunków socjalnych, w tym zakwaterowania, wyżywienia podczas akcji szkoleniowych,
 4. korzystania z niezbędnego sprzętu,
 5. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie obozów sportowych.
 6. odpowiedniego ubioru (barwy klubowe) w miarę możliwości finansowych klubu.

II. Zawodnicy mają obowiązek:

 1. posiadania książeczki sportowo-lekarskiej z aktualnymi badaniami,
 2. aktywnego uczestnictwa w procesie szkoleniowym, w tym: zaangażowanego udziału w treningach, wykonywania zaleceń trenera kadry, wykonywania poleceń innych osób funkcyjnych biorących udział w akcjach szkoleniowych, startów w wyznaczonych zawodach krajowych i zagranicznych,
 3. przestrzegania powszechnie obowiązującego prawa oraz przepisów obowiązujących w dziedzinie kultury fizycznej, w tym przepisów Polskiego Związku Orientacji Sportowej,
 4. poddawania się obowiązkowym testom sprawnościowym, badaniom lekarskim,
 5. bieżącego informowania trenera kadry o sprawach osobistych uniemożliwiających udział w zaplanowanej akcji szkoleniowej,
 6. prowadzenia sportowego trybu życia, w szczególności zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i środków dopingujących, napojów energetycznych, chipsów, słodkich napojów gazowanych, cukierków, gumy do żucia.
 7. propagowania dyscypliny, w tym: noszenia stroju klubowego, dbania o zewnętrzny wizerunek klubu, udziału w zawodach i innych akcjach promujących biegi na orientację.

III. Kryteria naboru do udziału w zgrupowaniach,obozach sportowych i zawodach:

 1. posiadanie aktualnych badań lekarskich,
 2. aktywne uczestnictwo w cotygodniowych sobotnich treningach, treningach popołudniowych na tygodniu i szkoleniu prowadzonym w formie zadań online – według prowadzonych dzienników obecności na zajęciach
 3. udział w zawodach kontrolnych organizowanych przez klub i uzyskanie dobrych wyników sportowych,
 4. posiadanie dobrych wyników na testach i sprawdzianach,
 5. przestrzeganie niniejszego kodeksu.

IV. Szczegółowe kryteria powoływania na zgrupowania, obozy sportowe i zawody:
Kategorie KM12:
obowiązkowy udział:
– w jednych zajęciach popołudniowych (od poniedziałku do czwartku)
– w sobotnich/niedzielnych treningach leśnych
– w zawodach organizowanych przez klub
oraz
– zachowanie, zaangażowanie i aktywność na zajęciach, treningach i zawodach
– osiągane wyniki na treningach oraz zawodach
– zapis indywidualnych treningów biegowych w aplikacji Strava

Kategorie KM14:
obowiązkowy udział:
– w jednych zajęciach popołudniowych (od poniedziałku do czwartku)
– w sobotnich/niedzielnych treningach leśnych
– w zawodach organizowanych przez klub
oraz
– zachowanie, zaangażowanie i aktywność na zajęciach, treningach i zawodach
– osiągane wyniki na treningach oraz zawodach
– zapis indywidualnych treningów biegowych w aplikacji Strava (dwa treningi w tygodniu)


Kategorie KM16-20:
obowiązkowy udział:
– w jednych zajęciach popołudniowych (od poniedziałku do czwartku)
– w sobotnich/niedzielnych treningach leśnych
– w zawodach organizowanych przez klub
oraz
– zachowanie, zaangażowanie i aktywność na zajęciach, treningach i zawodach
– osiągane wyniki na treningach oraz zawodach
– zapis indywidualnych treningów biegowych w aplikacji Strava (trzy treningi w tygodniu)

V. Wyjątek od kryteriów:
    1. zawodnik wracający do szkolenia po kontuzji a spełniający kryteria wcześniej.

VI. Na daną akcję szkoleniową powołuje trener koordynator na podstawie posiadanych list aktywności zawodnika.

 

Zatwierdzony w dniu 27.02.2024
po konsultacjach z zawodnikami i rodzicami

Prezes UKS Azymut Siedliska