Roztoczańska Mordęga 2022 – Regulamin

OGÓLNOPOLSKI TURYSTYCZNY MARSZ NA ORIENTACJĘ 

„ROZTOCZAŃSKA MORDĘGA” 2022 – TU GDZIE WALCZYLI PARTYZANCI

dla uczczenia bojowników Powstania Zamojskiego w 80 rocznicę pierwszej bitwy stoczonej pod Wojdą 30 grudnia 1942 roku

Ogólnopolski Turystyczny Marsz na Orientację “Roztoczańska mordęga – tu gdzie walczyli partyzanci”. Zadanie zostanie zrealizowane w formie turystycznego marszu na orientację, który jest jedną z dyscyplin turystyki kwalifikowanej przeprowadzanej w formie gry terenowej o charakterze rekreacyjnym. Zadaniem uczestnika lub grupy uczestników będzie odnalezienie w lesie punktów kontrolnych na podstawie otrzymanej od organizatora mapy w określonym limicie czasu oraz wykonanie zadań dodatkowych z zakresu historii, przyrody, ekologii i topografii terenu, poszerzających wiedzę o regionie lubelskim oraz propagowanie walorów turystycznych regionu.
Głównym celem z zakresu historii będzie zapoznanie się z miejscami związanymi z masowymi wysiedleniami ludności Zamojszczyzny oraz historią partyzantów walczących w ich obronie – uczestników Powstania Zamojskiego z lat 1942-1944.

 

I. Organizator:
Uczniowski Klub Sportowy Azymut Siedliska,
Współorganizator:
InO.Maniak Nowa Dęba
Centrum Geoturystyczne w Lipsku Polesiu
Partnerzy:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Gmina Zamość
Patronat:
Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński

Impreza dofinansowana ze środków budżetowych Samorządu Województwa Lubelskiego w ramach zadania “Ogólnopolski Turystyczny Marsz na Orientację Roztoczańska Mordęga –  tu gdzie walczyli partyzanci”.

II. Cele imprezy:
– Potwierdzenie umiejętności posługiwania się mapą i kompasem oraz orientacji w terenie, szczególnie pod presją czasu i pod wpływem znacznego zmęczenia lub nawet wyczerpania,
– Popularyzacja aktywnych form spędzania czasu,
– Integracja ludzi o podobnych zainteresowaniach,
– Pokazanie uczestnikom piękna Roztocza oraz walorów krajoznawczych województwa Lubelskiego: gminy Zamość i Powiatu Zamojskiego,
– Integracja różnych grup wiekowych,
– Umożliwienie zdobywania Odznaki  “100 lat InO w Polsce”,
– Upamiętnienie wydarzeń historycznych z lat 1942-1944.

III. Termin i miejsce:

a) termin – 15 października 2022 roku,
b) miejsce wyznaczenia tras – południowy skraj Gminy Zamość,
c) baza – Centrum Geoturystyczne w Lipsku Polesiu, Lipsko Polesie 19.

IV. Biuro i Centrum Zawodów:
Praca biura od godz. 6.00 do godz. 18.00  – Centrum Geoturystyczne w Lipsku Polesiu

Mapa z lokalizacją centrum zawodów

V. Kontakt z organizatorem:
UKS Azymut Siedliska – email: uksazymut@o2.pl
Kierownik zawodów Dorota Czarny – tel. 693 433 542

VI. Parking:
w centrum zawodów

VII. Zgłoszenia: Przedłużamy termin zgłoszeń do dnia 12.10.2022 10.10.2022 roku poprzez formularze zgłoszeniowe:
Zgłoszenie Marsz na Orientację i trasy rowerowe
Zgłoszenie Bieg na Orientację

Lista zgłoszonych:
Marsz na Orientację
Bieg na Orientację

VIII. Opłata startowa – bezpłatnie

IX. Formy rywalizacji: 

1.  bieg na orientację  o charakterze turystyczno-rekreacyjno-sportowym
a) Kategorie: sportowe: KM10, KM12, KM14, KM16, KM18-21, K35+, M35-45, M50; M60+
popularyzacyjne: KM10N – początkujący i KM10R – trasa rodzinna (obie oznakowane w terenie faworkami; open – trasa o niższym poziomie trudności bez podziału na kategorie; TSP – trasa dla 3-osobowych patroli szkół podstawowych po wyznakowanej trasie; TM – trasa dla 3-osobowych patroli szkół mundurowych (w kategoriach TSP I TM – patrole powinny posiadać na wyposażeniu busolę lub kompas oraz długopis);
b) godzina startu: 10.30;
c) potwierdzenie PK: w zawodach zastosowany zostanie system Sportident (system bezdotykowy AIR+);
d) wypożyczenie chipa – 3 zł; zgubienie chipa Organizatora 120-250 zł;
e) do organizacji biegu wykorzystane zostaną mapy będące w posiadaniu klubu o skali 1:10 000;
f) nagrody: za miejsca I-III dyplomy w każdej kategorii indywidualnej; w KM10N/R i KM10-14 dodatkowo dyplomy za miejsca IV-VI; puchary i dyplomy w kategoriach drużynowych;
g) zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, rocznika, kategorii, klubu, numeru licencji PZOS, nr chipa należy wysłać przez formularz zgłoszeniowy;
h) O kolejności w klasyfikacji końcowej będzie decydował czas bezbłędnego pokonania trasy.

2. Marsz na orientację:
a) trasa piesza 10 km (TP10): dla patroli 3 osobowych (uczniów szkół podstawowych z opiekunami, szkół średnich, studentów) i rodzinnych patroli 3 osobowych
Limit czasowy 250 min +70 (może ulec zmianie).
Nieletni od 15 lat są dopuszczeni do zawodów pod warunkiem uzyskania zezwolenia opiekuna prawnego
(oświadczenie z podpisem opiekuna).
Warunkiem organizacji trasy jest zgłoszenie się co najmniej 5 patroli do dnia 10.10.2022.

b) trasa piesza 15 km (TP15) indywidualna – klasyfikacja Kobiet i Mężczyzn, patrole 3 osobowe
Limit czasowy  300 min +75 (może ulec zmianie).
Warunkiem organizacji trasy jest zgłoszenie się co najmniej 5 uczestników do dnia 10.10.2022.

c) trasa rowerowa 35 km (TR35) indywidualna – klasyfikacja Kobiet i Mężczyzn
Limit czasowy  210 min +60 (może ulec zmianie).
Warunkiem organizacji trasy jest zgłoszenie się co najmniej 5 uczestników do dnia 10.10.2022.

d) trasa rowerowa rodzinna 10 km (TRR10)  – dla rodzinnych patroli 3 osobowych
Limit czasowy 150 min +50 (może ulec zmianie).
Warunkiem organizacji trasy jest zgłoszenie się co najmniej 5 patroli do dnia 10.10.2022.

Zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy.

Nagrody: dyplomy i puchary za miejsca I-III w każdej kategorii marszu i jazdy rowerowej
Wyposażenie uczestnika marszu i jazdy rowerowej

1.  Wyposażenie obowiązkowe:
– kompas;
– telefon komórkowy z naładowaną baterią;
– długopis;
– apteczka pierwszej pomocy (środki opatrunkowe, przeciwbólowe, bandaż elastyczny, folia termoizolacyjna NRC);
– dokument tożsamości.

2.    Wyposażenie zalecane:
– dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych;
– woda i prowiant;
– element odblaskowy umieszczony z tyłu plecaka.

 Zasady Współzawodnictwa marszu i jazdy rowerowej:

1.  Warunki naliczania punktów, czasu, zaliczania punktów kontrolnych, etc.
a.      Uczestnicy w czasie pokonywania trasy mają prawo poruszać się pieszo, rowerem i odpoczywać wedle własnej woli. Nie można korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich.
b.      Start na wszystkich trasach odbywa się masowo
c.       Punktem Kontrolnym (PK) jest charakterystyczne miejsce w terenie zaznaczone na mapie lub wynikające z zadań lokalizacyjnych. W terenie oznaczeniem punktu jest biało-czerwony lampion umiejscowiony np. na drzewie (lub w innym widocznym miejscu) posiadający własny kod i perforator. Dodatkowo, jako zabezpieczenie, na obiekcie z lampionem będzie literka M napisana jaskrawą kredą. Przy PK mogą znajdować się sędziowie.
d.      Uczestnik dowolnie wybiera trasę i kolejność zaliczanie punktów kontrolnych.
e.      Aby zostać sklasyfikowanym należy zaliczyć co najmniej jeden punkt kontrolny.
f.        Zaliczenie PK odbywa się poprzez perforację odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającego danemu PK. W przypadku braku perforatora należy wykonać zdjęcie miejsca PK wraz z oznaczeniem (jeśli jest) – pomarańczową literką M. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie. Ponadto potwierdzenie obecności na niektórych PK odbędzie się poprzez wpisanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie w odpowiednim miejscu na karcie startowej lub rozwiązanie zadania.
g.      Fakt pobytu uczestnika oraz godzinę na PK mogą odnotować Sędziowie PK także we własnym zakresie. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa i w żaden sposób nie zastępuje obowiązku prawidłowego potwierdzenia PK przez uczestnika.
h.      Klasyfikacji podlegają wyłącznie uczestnicy, którzy dotrą na metę zawodów.
i.        za każdą pełną minutę w limicie spóźnień: 1 pkt karny,
j.        za każdą pełną minutę spóźnienia po przekroczeniu limitu spóźnień: 10 pkt karnych
k.       O miejscu zawodnika/zawodniczki w klasyfikacji końcowej w pierwszym kolejności będzie decydować ilość zaliczonych punktów kontrolnych, a w drugiej kolejności ilość punktów karnych.
2.  Obowiązuje ścisły zakaz stosowania innych map niż dostarczone przez organizatora.
3.  Zakaz używania GPS-ów, do innych celów niż zapis trasy, nie dotyczy trasy rodzinnej TP10 i TRR10.
4.  Złamanie zakazów z pkt. 2 i 3 powyżej skutkuje dyskwalifikacją.
5.  Obowiązuje zakaz używania rowerów elektrycznych i z elektrycznym wspomaganiem.
6.  Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników wstępnych do 30 minut po upływie limitu czasu danej trasy (liczy się godzina otrzymania protestu przez Sędziego Głównego). Protesty zostaną rozpatrzone, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa danej trasy.

IX. Program Imprezy

Sobota 15 października 2022 roku:
6:00 – 8:00 – przyjmowanie uczestników w bazie rajdu oraz wydawanie pakietów startowych,
8:00 – odprawa techniczna trasy TP15,TP10,
8:30 – start trasy TP15, TP10,
9:00 – odprawa techniczna trasy TR35, TRR10,
9:30 – start trasy TR35, TRR10,
10:30 – start biegów na orientację,
13.00 – podsumowanie biegów na orientację
13:00 – 16:00 przyjmowanie uczestników po przebyciu trasy,
ok. 16:30 – wręczenie pucharów zwycięzcom.

X. Świadczenia:
– mapa dla każdego uczestnika;
– szatnie, toalety, prysznice w centrum imprezy;
– kartę startową;
– ciepły posiłek w bazie po powrocie z trasy;

XI. Obowiązki Uczestników

1.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem Marszu.
2.  Obowiązuje zasady poruszania się po drogach publicznych, szlakach turystycznych z zachowaniem przepisów ruchu drogowego i ppoż. oraz innych praw obowiązujących na terenie imprezy.
3.  Obowiązuje zakaz rozpalania ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada.
4.  Udział w imprezie jest dobrowolny i uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. W razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w sekretariacie przed Rajdem.
5.  Ze względów bezpieczeństwa wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne odmeldowanie się po marszu do godziny 18:00 w sobotę października 2022 – na jeden z poniżej podanych sposobów:
– osobiście w centrum,
– telefonicznie u organizatora dzwoniąc pod numer telefonu 693 433 542.

XII. UWAGI:
– Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
– Dla osób niepełnoletnich obowiązuje zgoda rodziców na udział w zawodach.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
– Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
– Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność z pełną świadomością możliwych niebezpieczeństw i ryzyka z tym związanego. W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas i okoliczność zawodów.
– Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego.
– Organizator zapewnia opiekę medyczną.
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
– Zawody zostaną przeprowadzone bez względu na warunki atmosferyczne.
– W przypadku małej ilości startujących Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii

XIII. COVID-19:
Zawody zostaną przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych.

XIV. POLITYKA PRYWATNOŚCI:
Zgłoszenie się do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zawodów na potrzeby ich organizacji, publikacji list startowych i wyników oraz zgody na udostępnienie wizerunku zawodników w mediach, relacjach z zawodów zamieszczonych na stronie www.azymutsiedliska.cba.pl oraz materiałach promocyjnych dotyczących zawodów.

 

Możesz również polubić…