Rajd Pieszy “Śladami walk Powstania Zamojskiego” – 12.11.2022 – Regulamin

Rajd Pieszy “Śladami walk Powstania Zamojskiego”
dla uczczenia 80 rocznicy bitwy pod Wojdą

Zadanie dofinansowane przez Zarząd Powiatu Zamojskiego w ramach działania Turystyka i krajoznawstwo: działania służące upowszechnianiu turystyki kwalifikowanej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

Organizator: UKS Azymut Siedliska

Termin: 12.11.2022

Trasa rajdu: start rajdu: Szkoła Podstawowa im Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej skąd  szlakiem zielonym Aleksandry Wachniewskiej uczestnicy przejdą pod pomnik Powstania Zamojskiego w Szewni Dolnej, następnie ścieżką historyczną na Wojdę, a w dalszą drogę do Muzeum AK w Bondyrzu przejdą czerwonym szlakiem partyzanckim.

Długość trasy: ok 12 km

Uczestnicy: dzieci i młodzież oraz dorośli mieszkańcy Powiatu Zamojskiego po wcześniejszym zgłoszeniu poprzez formularz zgłoszeniowy.
Liczba miejsce ograniczona do 60 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Opiekę nad małoletnimi sprawują rodzice lub opiekunowie delegowani przez organizacje, szkoły.
Na zgłoszenia czekamy do 9 listopada 2022 r.

Lista zgłoszonych uczestników rajdu

Cele:
-poznanie walorów krajoznawczych, przyrodniczych części Roztocza Środkowego położonego w południowej części powiatu zamojskiego,
-przypomnienie uczestnikom wydarzeń z lat 1941 – 1944 związanych z masowymi -wysiedleniami ludności i losem dzieci Zamojszczyzny oraz bohaterstwem tych co walczyli w ich obronie – żołnierzy Powstania Zamojskiego,
-uczczenie bohaterów bitwy pod Wojdą 30.12.21942 r.,
-doskonalenie umiejętności wśród uczestników rajdu posługiwania się mapą i kompasem,
-popularyzacja pieszej wędrówki jako wartościowej formy spędzania wolnego czasu oraz stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku.

Przebieg:
godz. 8.45 – zbiórka uczestników przy Szkole Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej
godz. 9.00 – rozdanie map i kompasów podział na grupy i instruktaż posługiwania się w trakcie wędrówki, omówienie bezpieczeństwa i zasadach wędrówek po drogach publicznych i w lesie
godz. 9.25 wyjście na trasę podczas przejścia zapalenie zniczy przy pomnikach partyzantów w Szewni Dolnej i na Wojdzie
około godz. 13.00 – dojście do Muzeum AK w Bondyrzu zwiedzanie i konkurs wiedzy o wydarzeniach sprzed 80 lat
godz. 14.00 – wyjazd w drogę powrotną

Wpisowe: opłata za udział w rajdzie wynosi 20 złotych z przeznaczeniem na dopłatę do transportu. Wpłatę należy dokonać na konto nr 61 9644 0007 2001 0005 8056 0001 lub gotówką u Organizatora w dniu rajdu.

Organizator zapewnia, mapę, wodę, ubezpieczenie,
Transport na trasie: Sitaniec kościół – 7.30, Płoskie kościół – 7.45, Mokre świetlica 7.55 i z powrotem z Bondyrza. Dla przyjeżdżających własnym transportem na miejsce startu do Wólki Wieprzeckiej także transport powrotny z Bondyrza.

Zasady uczestnictwa:
– w trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne.
– nie wolno spożywać alkoholu oraz innych środków odurzających,
– uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie, zabezpieczenie przed deszczem,
– każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu lub w których brali oni udział.
– biorąc udział w rajdzie każdy uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych o których mowa w art. 23 oraz 27 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.)
– wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów.
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.
– udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu,
– nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania.
– rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe

Możesz również polubić…