Idź i pomóż – akcja dobroczynna


Uczestniczki zajęć rekreacyjnych z terenu Gminy Zamość zapraszają do wzięcia udziału w „Dobroczynnym Marszu Kobiet – świętujemy, dbamy, pomagamy”, którego głównym celem jest wsparcie dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy „Krok dalej” w Białobrzegach /w Gminie Zamość/.

W wydarzeniu można wziąć udział w sposób wirtualny oraz realny. Ten pierwszy zakłada samodzielne spacery w plenerze, indywidualne bądź w grupach, np. w pobliżu swojego domu lub miejsca zamieszkania, bądź też pod dachem, np. na własnej bieżni – zgłaszając swój udział w akcji można jednocześnie wpłacać dobrowolną kwotę na konto podmiotu głównego, tj. Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu, które prowadzi wspomniany Dom „Krok dalej” w podzamojskich Białobrzegach – konto w BNP Paribas SA O/Zamość: 59203 0004 5111 0000 0008 69230, SWIFT: GOPZPLPW z dopiskiem w tytule przelewu: na dowóz uczestników ŚDS w Białobrzegach.

Akcja trwa w terminie 1-14 marca 2021 r. Każdy uczestnik spaceru wirtualnego może podzielić się swoim udziałem i wyczynem za pomocą publikacji własnego postu na stronie wydarzenia, utworzonej na Facebooku Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość „Zamojski GOK Wysokie”, oznaczając komentarz hasztagiem: #idzipomoz.

Drugi sposób to realny udział w wydarzeniu głównym, które odbędzie się w dniu 7 marca 2021 r. przy świetlicy wiejskiej sołectwa Skaraszów w godzinach od 10.00 do 14.00. Zamiar udziału w tym wydarzeniu należy potwierdzić na stronie wydarzenia na Facebooku przyciskiem „Wezmę udział” lub telefonicznie: 514 220 006 – zgłoszenia z ramienia Organizatora przyjmuje Agnieszka Tor z Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość. Szczegółowe informacje o udziale w akcji dobroczynnej znajdują się w regulaminie i na Facebooku Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość – nazwa profilu „Zamojski GOK Wysokie”.
Wsparcia organizacyjnego dla akcji dobroczynnej udzielają: GOKGZ, Samorząd Gminy Zamość, Sołectwo Skaraszów, Koło Chłopa w Skaraszowie, UKS Azymut Siedliska.

 

Regulamin:

IDŹ I POMÓŻ

Dobroczynny Marsz Kobiet – świętujemy, dbamy, pomagamy

pod Patronatem Wójta Gminy Zamość

I. CELE MARSZU i ORGANIZATOR.
– Wykorzystanie Międzynarodowego Dnia Kobiet do popularyzacji plenerowej aktywności fizycznej oraz dobroczynności.
– Międzypokoleniowa integracja kobiet biegających i chodzących z kijkami nordic walking, i ich rodzin.
– Wsparcie dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Krok dalej” w Białobrzegach /Gmina Zamość/.
– Promocja walorów turystycznych Gminy Zamość, w tym ścieżek nordic walking.
Środowiskowy Dom Samopomocy „Krok dalej” w Białobrzegach (ŚDS) powstał w 2011 r. dla dorosłych osób z niepełnosprawnością. Odbywają się tu treningi o
charakterze wspierająco-aktywizującym, prowadzone w pracowniach: gospodarstwa domowego, arteterapii i pracy twórczej, ogrodniczo-porządkowej, komputerowo-audiowizualnej i rozwoju komunikacji alternatywnej, ruchu i rehabilitacji.

ORGANIZATOR Marszu: Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem (dalej w skrócie: GOKGZ). Wsparcie organizacyjne: Samorząd Gminy Zamość, Sołectwo Skaraszów, Koło Chłopa w Skaraszowie, UKS Azymut Siedliska. Inicjatorzy przedsięwzięcia: sympatycy marszów z kijami nordic walking z terenu Gminy Zamość.

II. TERMIN i MIEJSCE: 1-14 marca 2021; wydarzenie główne 7.03.2021 r. – Skaraszów.

III. ZASADY UDZIAŁU.
Udział wirtualny.
1. W wydarzeniu można wziąć udział w sposób wirtualny, indywidualnie bądź w grupie, bez względu na swoje miejsce zamieszkania, w dniach od 01 do 14 marca 2021 r.
2. Zadaniem każdego uczestnika jest pokonanie dystansu 3-5 kilometrów wg własnych możliwości. Odległość można pokonać biegnąc, maszerując z kijkami nordic walking lub na bieżni. Dla wytrawnych spacerowiczów proponujemy trasy nordic walking na terenie Gminy Zamość w Lipsku Polesiu, Mokrem lub Wólce Wieprzeckiej.
3. Udział w marszu jest bezpłatny, a jego celem jest pomoc podopiecznym ŚDS „Krok dalej” w Białobrzegach, której można dokonać poprzez wpłatę dobrowolnej kwoty do dnia 14 marca br. na konto podmiotu głównego, tj. Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu: konto w BNP Paribas SA O/Zamość 59203000451110000000869230, z dopiskiem w tytule przelewu: na dowóz uczestników ŚDS w Białobrzegach.
4. Uczestnik nie ma obowiązku potwierdzania swojego udziału w wydarzeniu. Może jednak podzielić się swoim startem za pośrednictwem publikacji postu na stronie wydarzenia, utworzonej na Facebooku Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość, oznaczając komentarz hasztagiem: #idzipomoz.

Udział realny w wydarzeniu w dniu 7.03.2021 r.
1. Główna część wydarzenia odbędzie się dnia 7 marca 2021 r. na trasach przy świetlicy sołectwa Skaraszów w Gminie Zamość. Każdy zgłoszony, kto w tym dniu przybędzie pod świetlicę w godzinach 10.00-14.00, otrzyma mapę z oznaczoną trasą marszu, a na mecie gorącą herbatę oraz pamiątkowy upominek.
2. Zamiar udziału w wydarzeniu potwierdzamy na stronie wydarzenia na Facebooku przyciskiem „Wezmę udział” lub telefonicznie: 514 220 006 – zgłoszenia przyjmuje Agnieszka Tor (GOKGZ).
3. Wyznaczoną trasę każdy pokonuje indywidualnie lub w grupach rodzinnych.
4. W miejscu startu wszystkich uczestników obowiązują maseczki własne, a Organizator zapewni środki do dezynfekcji.
5. W tym dniu możemy wspomóc działalność ŚDS poprzez złożenie dobrowolnej opłaty do puszki, w ramach zbiórki zarejestrowanej przez Stowarzyszenie „Krok za krokiem”.
6. Wydarzenie może zostać odwołane tylko ze względu na wprowadzenie ograniczeń epidemicznych.
Uwaga! Osoby uprawiające sport rekreacyjnie nie są zwolnione z noszenia maseczek, chyba że biegają, maszerują na terenie lasów, parków, zieleńca, plaży.

Chroń siebie i bliskich. D jak dystans, D jak dezynfekcja, M jak maseczka.

IV. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W wydarzeniu mogą brać udział osoby bez względu na płeć: pełnoletnie oraz niepełnoletnie pod opieką rodzica/ów.
2. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i akceptuje całość zasad.
3. Udział w wydarzeniu odbywa się na własną odpowiedzialność uczestnika z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka, które mogą polegać m.in. na utracie zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w wydarzeniu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w marszu.
4. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji.

V. UBEZPIECZENIE i KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKA.
1. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w wydarzeniu.
2. Uczestnik bierze udział w wydarzeniu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w wydarzeniu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie.
4. Poprzez swój udział Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.
5. Biorąc udział w wydarzeniu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Możesz również polubić…