Turniej piłki siatkowej w ramach działania Mieszkańcy Gminy Zamość wspierają WOŚP

Jako współorganizatorzy zapraszamy na Turniej Piłki Siatkowej w Sitańcu.
Więcej informacji o turnieju poniżej.

REGULAMIN TURNIEJU

Cel główny:

Zbiórka do puszek, turniej charytatywny  na rzecz 32 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”

Cele współtowarzyszące:

 • wydarzenie umożliwi osobom dorosłym i dzieciom o szczególnych potrzebach, cierpiących z powodu utraty włosów na skutek choroby zasięgnąć informacji o metodach wsparcia dostępnych w naszym regionie
 • popularyzacja aktywnej formy spędzania czasu wolnego
 • integracja sympatyków piłki siatkowej

 Organizator i Współorganizatorzy

Organizator:

 • Pracownia Perukarsko-Trychologiczna Iwona Paszkowska

Współorganizatorzy:

 • Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu
 • GTZ Piotr Trześniewski
 • Zamojskie Anioły
 • Zamojski Szpital Niepubliczny sp. z o.o.
 • UKS Azymut Siedliska
 • Zamojskie Stowarzyszenie Przyjaciół Piłki Siatkowej
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Sitańcu
 • Koło Gospodyń Wiejskich Sitaniec Wolica
 • KAM Studio

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli:

 • Kronika Tygodnia i Tygodnik Zamojski

Termin i miejsce:

 • mecze rozgrywane będą 28.01.2024 r. , od godz. 9:00
  Hala sportowa w Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu
 • Adres: Sitaniec 422, 22-400 Zamość

 Uczestnictwo:

podstawą uczestnictwa w turnieju jest zgłoszenie mieszanej drużyny 6 – osobowej, plus zawodnicy rezerwowi z oznaczonym składem

 • Zbiórkę do tradycyjnych puszek przeprowadzą wolontariusze WOŚP na cel charytatywny 32 Finału WOŚP „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”
  zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad sportowej rywalizacji „fair play”
  wszystkich uczestników obowiązuje obuwie sportowe
  każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem
 • Zgłoszenie do turnieju znajduje się w załącznikach do regulaminu  i jest tożsame z:
  • akceptacją i deklaracją przestrzegania regulaminu
  • wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikacji wizerunku do promocji wydarzenia przez organizatorów
  • osoby dorosłe oświadczają o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju
  • osoby niepełnoletnie zobowiązane są przestawić zgodę rodziców lub prawnych opiekunów zezwalającą na udział w rozgrywkach

 System rozgrywek:

 • System gry i harmonogram rozgrywek uzależniony będzie od liczby zgłoszonych drużyn i zostanie ustalony po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń tj. po01.2024 r. i przekazany do wiadomości kapitanów drużyn.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmiany w regulaminie przed rozpoczęciem rozgrywek po zamknięciu listy uczestników w zależności od frekwencji drużyn.
 • Mecze będą odbywały się zgodnie z przepisami PZPS

 Zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać na dwa sposoby do dnia 21.01.2024 r.:

 • wysyłając wypełniony załącznik nr1 do niniejszego regulaminu w formie elektronicznej na adres e-mail: paszkowska-iwona@wp.pl
  lub telefonicznie pod nr telefonu 507070814. Wybierając tę formę zapisu należy także w dniu zawodów przed ich rozpoczęciem dostarczyć do organizatorów wydrukowaną wersje pisemną zgłoszenia – załącznik do regulaminu.
 • pisemne zgłoszenie drużyny dokonuje kapitan drużyny
 • zgłoszenie powinno zawierać:
  • nazwę zespołu; imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty (kapitana) z organizatorem: numer telefonu komórkowego i adres e-mail.
  • imiona i nazwiska zawodników;
  • daty urodzenia
  • nr telefonu
 • Formularz zgłoszeniowy

Nagrody:

Drużyny za zajęcie miejsc I-III otrzymują puchary i medale. Wszyscy zawodnicy otrzymują pamiątkowe medale za udział w turnieju

Postanowienia organizacyjne:

 • Organizator i współpartnerzy zabezpieczają boisko, obsługę sędziowską oraz piłki do rozgrzewki i rozegrania meczy.
 • Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne
 • Organizator zapewnia stół kawowy dla uczestników turnieju i ciepły posiłek.
 • Organizator zapewnia blok animacyjny dla dzieci będących pod opieką zawodników
 • Podczas trwania turnieju obecni będą wolontariusze WOŚP z tradycyjnymi tekturowymi puszkami umożliwiając gościom uczestnictwo w zbiórce.
 • Organizator i współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i konsekwencje wynikające z działań osób trzecich oraz uczestników rozgrywek w tym konsekwencje rękoczynów.
 • Organizator i współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie imprezy.
 • Organizator i współorganizatorzy przed i podczas meczu ma prawo do sprawdzenia tożsamości osób w każdej drużynie. Osoba poproszona o potwierdzenie swojej tożsamości, do momentu okazania sędziemu lub organizatorowi dokumentu potwierdzającego tożsamość, nie może brać udziału w meczu.
 • Organizator nie ubezpiecza zawodników oraz osób towarzyszących od NW na okres turnieju. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu i zasad gry
 • Lista partnerów jest wciąż otwarta i może nie obejmować wszystkich aktualnych partnerów wydarzenia
 • Telefon kontaktowy – 507070814

Możesz również polubić…