Trenuję jak żołnierze – Regulamin

„Trenuję jak żołnierze”

Organizacja otwartych zawodów w biegach przełajowych, w biegu i marszu na orientację z okazji 105 rocznicy Narodowego Święta Niepodległości

w ramach zadania publicznego: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

pod Patronatem Wójta Gminy Zamość

REGULAMIN

Cele: Podniesienie poziomu sprawności fizycznej i wyszkolenia sportowo- obronnego u żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, żołnierzy rezerwy, pracowników wojska, młodzieży
z klas wojskowych oraz osób zrzeszonych w organizacjach o charakterze proobronnym.
Zwiększenie przez społeczeństwo aktywności fizycznej i poziomu wyszkolenia sportowo-obronnego przydatnego w procesie rekrutacji do służby wojskowej.
Popularyzowanie kultury fizycznej i sportów obronnych w środowisku wojskowym oraz wśród społeczeństwa, w tym w szczególności młodzieży.
Zdobywanie sprawności motorycznej, poprawienie wydolności organizmu oraz wytworzenie właściwego zespołu postaw i motywacji.
Kształtowanie wysokiego poziomu sprawności psychofizycznej metodami i środkami wychowania fizycznego oraz przygotowanie na trudy związane ze służbą wojskową i
walką w zmiennych warunkach w działaniach indywidualnych i zespołowych.
Zwiększenie wiedzy na temat zapewnienia odpowiedniego potencjału rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP oraz ich roli i zadań w systemie bezpieczeństwa państwa.
Pobudzanie postaw patriotycznych.

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych, klas mundurowych, dorośli i młodzież z organizacji działających na rzecz obronności z terenu województwa lubelskiego oraz
społeczności lokalnej województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Termin: 9 i 12 listopada 2023 r.

Organizator: Uczniowski Klub Sportowy Azymut Siedliska.

Współorganizatorzy: Gmina Zamość, Centrum Usług Wspólnych Gminy Zamość, Gminne Koło SZS, SP Żdanów, Lubelski Związek Orientacji Sportowej

Partnerzy: Ministerstwo Obrony Narodowej, Gmina Zamość,

Miejsce wykonania zadania:
SP Żdanów -biegi przełajowe i festyn pokazy szkoleniowe;
Krasnobród, ul. Wczasowa 3 – biegi BnO i marsze

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

UWAGI:
– Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
– Dla osób niepełnoletnich obowiązuje zgoda rodziców na udział w zawodach.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
– Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
– Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność z pełną świadomością możliwych niebezpieczeństw i ryzyka z tym związanego. W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia,
osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas i okoliczność zawodów.
– Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego.
– Organizator zapewnia opiekę medyczną, wodę,
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
– Zawody zostaną przeprowadzone bez względu na warunki atmosferyczne.
– W przypadku małej ilości startujących Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii.

COVID-19: Zawody zostaną przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI:
Zgłoszenie się do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zawodów na potrzeby ich organizacji, publikacji list startowych i wyników oraz zgody na udostępnienie wizerunku zawodników w mediach, relacjach z zawodów zamieszczonych na stronie www.azymutsiedliska.cba.pl oraz materiałach promocyjnych dotyczących zawodów.

A. Regulamin Biegów Przełajowych dla uczniów z klas I-VIII
1. Organizator: Uczniowski Klub Sportowy Azymut Siedliska przy współpracy: Gminy Zamość, Centrum Usług Wspólnych i Gminnego Koło Szkolnego Związku Sportowego Gminy Zamość,
Szkoły Podstawowej im. J. Piłsudskiego w Żdanowie
2. Termin i miejsce: 9.11.2023 r. (czwartek) – trasy biegowe przy Szkole Podstawowej w Żdanowie.
Partnerzy: Ministerstwo Obrony Narodowej, Gmina Zamość,
8.30 – 9.30 przyjazd uczestników
9.30 – Uroczyste otwarcie i część artystyczna z okazji 105 rocznicy Narodowego Święta Niepodległości oraz złożenie kwiatów przed tablicą Patrona Szkoły.
W trakcie zawodów odbędą się pokazy i szkolenia: Czytanie mapy, GPS, Pierwsza Pomoc Przedmedyczna, Samoobrona.
Podsumowanie wydarzenia około 12.30
Zawody zostaną zorganizowane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, dotyczącym ograniczeń epidemicznych i zgodnie z wytycznymi SZS w sprawie organizacji zawodów dla dzieci i młodzieży szkolnej.

3. Dystanse i kategorie:
1. Dziewczęta klasa I – 200 m
2. Chłopcy klasa I – 200 m
3. Dziewczęta klasa II – 300 m
4. Chłopcy klasa II – 300 m
5. Dziewczęta klasa III – 300 m
6. Chłopcy klasa III – 300 m
7. Dziewczęta klasa IV – 600 m
8. Chłopcy klasa IV – 600 m
9. Dziewczęta klasa V – 600 m
10. Chłopcy klasa V – 600 m
11. Dziewczęta klasa VI – 600 m
12. Chłopcy klasa VI – 600 m
13. Dziewczęta klasa VII – 600 m
14. Chłopcy klasa VII – 800 m
15. Dziewczęta klasa VIII – 800 m
16. Chłopcy klasa VIII – 800 m

4. Warunki uczestnictwa: prawo startu w zawodach mają dzieci i młodzież, uczęszczający do szkół podstawowych po wcześniejszym zgłoszeniu. Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość zawodników.
Startujący zawodnik musi posiadać kartę startową wypisaną pismem drukowanym wg wzoru:
Nazwisko i imię ………………………………………
Miejscowość / Klub ………………… /……………….
Klasa ………………
5. Zgłoszenie z podaniem ilości uczestników należy przesłać na e-mail: uksazymut@o2.pl lub kczerwieniec@zamosc.org . pl do dnia 03.11.2023 r.
6. Klasyfikacja i nagrody: w klasyfikacji indywidualnej zawodnicy otrzymują: medale za zajęcie miejsc I-III, dyplomy za zajęcie miejsc I-VI.
7. Informacje końcowe: sprawy nieujęte regulaminem rozstrzyga organizator. Organizator nie ubezpiecza zawodników od NNW. Zapewnia poczęstunek i ciepłe napoje.
Zawody zostaną rozegrane wg przepisów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i Szkolnego Związku Sportowego. W przypadku małej ilości zawodników z danego rocznika, organizator zastrzega sobie prawo łączenia biegów, kategorii oraz przyśpieszenia programu zawodów.
Za opiekę nad zawodnikami w czasie pobytu na zawodach odpowiadają rodzice lub opiekunowie
wyznaczeni przez szkoły, a w czasie biegu sędziowie wyznaczeni przez organizatora. Organizator zastrzega
sobie prawo interpretacji regulaminu.

B. Regulamin zawodów i marszów na orientację

1. Termin: 12.11.2023 r. Krasnobród
2. Biuro i Centrum Zawodów: Praca biura od godz. 8.00 do godz. 14.00. Mapa z lokalizacją centrum zawodów zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora.
Kontakt z organizatorem: UKS Azymut Siedliska – email: uksazymut@o2.pl
Kierownik zawodów Dorota Czarny – tel. 693 433 542
Parking: centrum zawodów.
3. Świadczenia: – mapa dla każdego uczestnika; toalety, karta startowa, ciepły napój, gorący poczęstunek, woda po powrocie z trasy;
4. Obowiązki uczestników:
a. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem Marszu.
b. Obowiązuje zasady poruszania się po drogach publicznych, szlakach turystycznych z zachowaniem przepisów ruchu drogowego i ppoż. oraz innych praw obowiązujących na terenie
imprezy.
c. Obowiązuje zakaz rozpalania ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby
trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada.
d. Udział w imprezie jest dobrowolny i uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. W razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów.
e. Ze względów bezpieczeństwa wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne odmeldowanie się po marszu do godziny 13:30 w sobotę – na jeden z poniżej podanych sposobów: – osobiście w
centrum, – telefonicznie u organizatora dzwoniąc pod numer telefonu 693 433 542.
5. Zgłoszenia: do 08.11.2023 roku poprzez formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie internetowej klubu

Zgłoszenie Bieg na Orientację
Lista zgłoszonych zawodników

Teren zawodów

Program zawodów:
8.00-14.00 – praca biura zawodów
10.00 – Start Marsze z kijkami nordic walking
10.30 – Start Bieg na Orientację
ok. 13.00 – Podsumowanie zawodów

A. Zawody na orientację:
a) Kategorie: sportowe: KM10, KM12, KM14, KM16, KM18-21, K35+, M35-45, M50; M60+, Dogtrekking,  popularyzacyjne: KM10N – początkujący i KM10R – trasa rodzinna (obie oznakowane w terenie
faworkami), OPEN – trasa o niższym poziomie trudności bez podziału na kategorie; PATROL – trasa dla patroli trzyosobowych i rodzinnych – patrole powinny posiadać na wyposażeniu busolę lub kompas oraz
długopis);
b) godz. startu: 10.30;
c) potwierdzenie PK: w zawodach zastosowany zostanie system Sportident (system bezdotykowy AIR+);
d) wypożyczenie chipa 5 zł; zgubienie chipa Organizatora 120-250 zł;
e) do organizacji biegu wykorzystane zostaną mapy będące w posiadaniu klubu o skali 1:10 000;
f) nagrody: za miejsca I-III medale i dyplomy w każdej kategorii indywidualnej; w KM10N/R i KM10-14 dodatkowo dyplomy za miejsca IV-VI; dyplomy w kategoriach drużynowych;
g) zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, rocznika, kategorii, klubu, numeru licencji PZOS, nr  chipa należy wysłać przez formularz zgłoszeniowy;
h) O kolejności w klasyfikacji końcowej będzie decydował czas bezbłędnego pokonania trasy.

B. Marsze z kijkami nordic walking w grupach 4-5 osobowych na trasie 6 km.
Start godz. 10.00 Nagrody: podziękowania, medale i upominki dla najaktywniejszych uczestników.
Wyposażenie uczestnika marszu:
Wyposażenie obowiązkowe:
– kompas;
– telefon komórkowy z naładowaną baterią;
– długopis;
– dokument tożsamości.
O kolejności w klasyfikacji końcowej grup będą decydowały punkty zdobyte podczas wykonywania zadań oraz czas bezbłędnego pokonania trasy.

Serdecznie zapraszamy

Możesz również polubić…