Sprawni jak żołnierze bohaterscy jak powstańcy – Regulamin – 29.10.2023 Wólka Wieprzecka

„Sprawni jak żołnierze bohaterscy jak powstańcy” – szkolenia i otwarte zawody sprawnościowe w 160 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

Pod Patronatem Wójta Gminy Zamość

I. Organizator:
Uczniowski Klub Sportowy Azymut Siedliska,

Współorganizatorzy:
Gmina Zamość, Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Zamość (Sitaniec, Płoskie, Wólka Wieprzecka, Kalinowice, Wysokie)

Partnerzy:
Ministerstwo Obrony Narodowej
Gmina Zamość

Wydarzenie dofinansowane ze środków budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach zadania obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej pn. I Ty możesz służyć Ojczyźnie

II. Cele:
– nabywanie przez społeczeństwo (w szczególności uczniów klas mundurowych, członków zrzeszonych w organizacjach proobronnych, młodzież z klas
ponadpodstawowych, studentów) wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zajęć proobronnych przydatnych w procesie rekrutacji do służby
wojskowej,
–  odniesienie poziomu wyszkolenia proobronnego przez społeczeństwo (w szczególności uczniów klas wojskowych, członków zrzeszonych w organizacjach
proobronnych, młodzież z klas ponadpodstawowych, studentów),
– popularyzowanie i upowszechnienie zajęć proobronnych wśród społeczeństwa oraz przygotowanie na trudy związane ze służbą wojskową,
– kształtowanie społecznej świadomości o prawach i obowiązkach obywateli wobec Ojczyzny,
– kształtowanie i umacnianie w społeczeństwie obywatelskiej postawy wobec spraw obronności Rzeczypospolitej Polskiej,
– nabywanie umiejętności proobronnych w czasie szkoleń prowadzonych przez instruktorów, ratowników medycznych i trenerów z posługiwania się mapą i
kompasem oraz sprzętem do radioorientacji i nawigacji satelitarnej będącym na wyposażeniu klubu oraz GPS a także samoobrony,
– sprawdzenie i wykorzystanie poznanej wiedzy podczas zawodów sportowych,
– pokazanie uczestnikom piękna Roztocza oraz walorów krajoznawczych i historycznych województwa Lubelskiego: gminy Zamość i Powiatu Zamojskiego,

III. Działania, terminy i miejsca realizacji
1. Organizacja szkoleń (17.09 – 14.10.2023) – w ramach projektu odbędą się szkolenia dla dzieci i młodzieży oraz rodziców w pięciu szkołach podstawowych z zakresu: czytanie
i orientowanie mapy, posługiwanie się GPS, radionamierzanie i alfabet Morsea, udzielanie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, samoobrona. Szkolenia prowadzić będą uprawnieni
instruktorzy.
-Miejsca: Szkoła Podstawowa w Wólce Wieprzeckiej, – SP Sitaniec, SP Płoskie, SP Wysokie, SP Kalinowice
2. Organizacja zawodów i festynu:
W trakcie zawodów sprawnościowych uczestnicy indywidualnie wykażą się znajomością posługiwania się mapą i kompasem, nawigacji GPS – em, natomiast zespoły będą miały zadania do wykonania:m.in. udzielanie pierwszej pomocy, znajomością historii z okresu Powstania Styczniowego. Po zawodach odbędzie się festyn dla uczestników zawodów oraz lokalnej społeczności podczas którego, zaprezentowane zostaną pokazy i prowadzone będą szkolenia z samoobrony, nawigacji przy pomocy GPS, kompasu oraz radionamierzania. Ratownicy Medyczni udzielać będą instruktażu z udzielania pierwszej pomocy.
Zadaniem Projektu jest zachęcenie młodych ludzi do służby wojskowej Zawody i festyn odbędą się na terenach zielonych przy Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej. W ramach współpracy, zostanie udostępniony węzeł sanitarny dostosowany do osób niepełnosprawnych. Uczestnicy gry terenowej wykażą się umiejętnością współpracy biegając w 3- osobowych patrolach wykonując zadania z różnych dziedzin. Udział w zawodach ma być podsumowaniem zdobytych umiejętności i pobudzić młodzież do większej aktywności fizycznej oraz samodzielnego poznawania własnej historii. Udział w festynie ma uświadomić uczestnikom zarówno młodzieży jak i dorosłym o znaczeniu i zadaniach służby wojskowej oraz umożliwić im poznanie niektórych
umiejętności potrzebnych w wojsku.
Przed zawodami i festynem zostanie przeprowadzona pogadanka na temat wydarzeń sprzed 160 lat pt. „Powstanie Styczniowe – przyczyny i skutki”
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

3. Program zawodów i festynu:
29.10.2023 (niedziela):
13:00 – 13:30 – przyjmowanie uczestników,
13.30 – pogadanka na temat rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego – przyczyny i skutki oraz złożone zostaną kwiaty przy pomniku
13.45 – rozpoczęcie zawodów sprawnościowych

16.00 – podsumowanie i wręczenie medali i dyplomów, pucharów
17.00 – zakończenie festynu

4. Biuro i Centrum Zawodów i Festynu:
Praca biura od godz. 13.00 do godz. 17.00  – Szkoła Podstawowa w Wólce Wieprzeckiej

5. Kontakt z organizatorem:
UKS Azymut Siedliska – email: uksazymut@o2.pl
Kierownik zawodów Dorota Czarny – tel. 693 433 542

6. Parking:
w centrum zawodów i festynu

7. Zgłoszenia: Do czwartku 26.10.2023 poprzez formularze zgłoszeniowe:
Zgłoszenie do biegów na orientację
Lista zgłoszonych zawodników

8. Opłata startowa – bezpłatnie

9. Formy rywalizacji w biegach sprawnościowych: 
a) biegi i konkurencje sprawnościowe dla przedszkolaków i uczniów z klas I-III (zgłoszenia w biurze zawodów)
b) bieg na orientację: teren zawodów
– kategorie: sportowe: KM10, KM12, KM14, KM16, KM18-21, K35+, M35-45, M50; M60+ popularyzacyjne: KM10N – początkujący i KM10R – trasa rodzinna (obie oznakowanew terenie faworkami), open – trasa o obniżonym poziomie trudności bez podziału na kategorie; – potwierdzenie PK: w zawodach zastosowany zostanie system Sportident (system bezdotykowy AIR+) – zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, rocznika, kategorii, klubu, numeru licencji  PZOS, nr chipa należy wysłać przez formularz zgłoszeniowy;
– o kolejności w klasyfikacji końcowej będzie decydował czas bezbłędnego pokonania trasy. – do organizacji biegu wykorzystane zostaną mapy będące w posiadaniu klubu;
c) biegi sprawnościowe dla patroli 3 osobowych – patrole powinny posiadać na wyposażeniu busolę lub kompas oraz długopis); (zgłoszenia w biurze zawodów)

10. Nagrody:
za miejsca I-III medale i dyplomy w każdej kategorii indywidualnej; w KM10N/R i KM10-14 dodatkowo dyplomy za miejsca IV-VI; puchary w kategoriach drużynowych;

11. Świadczenia:
– mapa dla każdego uczestnika;
– szatnie, toalety, w centrum imprezy;
– kartę startową;
– poczęstunek, napoje;

12. Obowiązki Uczestników:
1.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem Marszu.
2.  Obowiązują zasady poruszania się po drogach publicznych, szlakach turystycznych z zachowaniem przepisów ruchu drogowego i ppoż. oraz innych praw obowiązujących na terenie imprezy.
3.  Obowiązuje zakaz rozpalania ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada.
4.  Udział w imprezie jest dobrowolny i uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. W razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów.

13. Uwagi:
– zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania,
– dla osób niepełnoletnich obowiązuje zgoda rodziców na udział w zawodach,
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
– uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
– zawodnicy startują na własną odpowiedzialność z pełną świadomością możliwych niebezpieczeństw i ryzyka z tym związanego. W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas i okoliczność zawodów,
– zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego,
– Organizator zapewnia opiekę medyczną,
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu,
– zawody zostaną przeprowadzone bez względu na warunki atmosferyczne,
– w przypadku małej ilości startujących Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia
kategorii.

14. COVID-19:
zawody zostaną przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych.

15. POLITYKA PRYWATNOŚCI:
Zgłoszenie się do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zawodów na potrzeby ich organizacji, publikacji list startowych i wyników oraz zgody na udostępnienie wizerunku zawodników w mediach, relacjach z zawodów zamieszczonych na stronie www.azymutsiedliska.cba.pl oraz materiałach promocyjnych dotyczących zawodów.

Organizatorzy

Możesz również polubić…