Roztoczańska Mordęga 21.10.2023 – Regulamin

OGÓLNOPOLSKA TURYSTYCZNA IMPREZA NA ORIENTACJĘ „ROZTOCZAŃSKA MORDĘGA – PAMIĘCI BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO”

Ogólnopolska Turystyczna Impreza na Orientację „Roztoczańska mordęga – pamięci bohaterów Powstania Styczniowego”. Zadanie zostanie zrealizowane w formie turystycznego marszu na orientację, który jest jedną z dyscyplin turystyki kwalifikowanej przeprowadzanej w formie gry terenowej o charakterze rekreacyjnym.
Zadaniem uczestnika lub grupy uczestników będzie odnalezienie w lesie punktów kontrolnych na podstawie otrzymanej od organizatora mapy w określonym limicie czasu oraz wykonanie zadań dodatkowych z zakresu historii, przyrody, ekologii i topografii terenu, poszerzających wiedzę o regionie lubelskim oraz propagowanie walorów turystycznych regionu.
Głównym celem z zakresu historii będzie zapoznanie się z wydarzeniami związanymi z Powstaniem Styczniowym np. Miejsca bitew, dowódcy, miejsca upamiętnienia i daty.

I. Organizator:
Uczniowski Klub Sportowy Azymut Siedliska,
Współorganizator:
InO.Maniak Nowa Dęba
Ośrodek Wypoczynkowy Jolanta w Krasnobrodzie u. Wczasowa 3

Partnerzy:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Gmina Zamość

Patronat:
Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński

Patronat medialny:
Polskie Radio Lublin
Katolickie Radio Zamość
Roztocze.net

Impreza jest organizowana w ramach zadania publicznego: turystyka i krajoznawstwo – organizowanie na terenie województwa lubelskiego imprez turystyki rowerowej,
kajakowej,pieszej, konnej i motorowej o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim.

II. Cele imprezy:
– Potwierdzenie umiejętności posługiwania się mapą i kompasem oraz orientacji w terenie, szczególnie pod presją czasu i pod wpływem znacznego zmęczenia lub nawet wyczerpania,
– Popularyzacja aktywnych form spędzania czasu,
– Integracja ludzi o podobnych zainteresowaniach,
– Pokazanie uczestnikom piękna Roztocza oraz walorów krajoznawczych województwa  Lubelskiego: gminy Zamość i Powiatu Zamojskiego,
– Integracja różnych grup wiekowych,
– Upamiętnienie wydarzeń historycznych z lat 1863-1864 na Lubelszczyźnie.

III. Termin i miejsce:
a) termin – 21 października 2023 roku,
b) baza – Krasnobród – OW Jolanta, ul. Wczasowa 3

IV. Biuro i Centrum Zawodów:
Praca biura od godz. 6.00 do godz. 18.00
Mapa z lokalizacją centrum zawodów

V. Kontakt z organizatorem:
UKS Azymut Siedliska – email: uksazymut@o2.pl
Kierownik zawodów Dorota Czarny – tel. 693 433 542

VI. Parking:
w centrum zawodów

VII. Zgłoszenia: Do 15.10.2023 roku poprzez formularze zgłoszeniowe:

Zgłoszenie marsze na orientację i trasy rowerowe
Lista zgłoszonych zawodników marsze na orientację i trasy rowerowe

Zgłoszenie bieg na orientację
Lista zgłoszonych zawodników bieg na orientację

VIII. Opłata startowa – bezpłatnie

IX. Formy rywalizacji:
1.  bieg na orientację  o charakterze turystyczno-rekreacyjno-sportowym ( trasy w zależności od kategorii wiekowej 1,5 do 5 km)
a) Kategorie: KM10, KM12, KM14, KM16, KM18-21, K35+, M35-45, M50; M60+ oraz KM10N – początkującyKM10R – trasa rodzinna (obie oznakowane w terenie faworkami; open – trasa o niższym poziomie trudności, trasa dogtrekking (dla zawodników startujących z psami); TSP IV-VI i TSP VII-VIII – trasa dla 3-osobowych patroli szkół podstawowych po wyznakowanej trasie; TM – trasa dla 3-osobowych patroli szkół mundurowych i ponadpodstawowych (w kategoriach TSP I TM – patrole powinny posiadać na wyposażeniu busolę lub kompas oraz długopis);
b) godzina startu: 10.30;
c) potwierdzenie PK: w zawodach zastosowany zostanie system Sportident (system bezdotykowy AIR+);
d) wypożyczenie chipa – 3 zł; zgubienie chipa Organizatora 120-250 zł;
e) do organizacji biegu wykorzystane zostaną mapy będące w posiadaniu klubu o skali 1:10 000;
f) nagrody: za miejsca I-III medale w każdej kategorii indywidualnej, a w drużynowej medale i dyplomy;
g) zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, rocznika, kategorii, klubu, nr chipa należy wysłać przez formularz zgłoszeniowy;
h) O kolejności w klasyfikacji końcowej będzie decydował czas bezbłędnego pokonania trasy.

2. Marsz na orientację:
a) trasa piesza 10 km (TP10): dla patroli 3 osobowych do lat 60 i powyżej 60 Limit czasowy 250 min (może ulec zmianie).
Nieletni od 15 lat są dopuszczeni do zawodów pod warunkiem uzyskania zezwolenia opiekuna prawnego (oświadczenie z podpisem opiekuna).
Warunkiem organizacji trasy jest zgłoszenie się co najmniej 5 patroli do dnia 15.10.2023.
b) trasa piesza 15 km (TP15) indywidualna – klasyfikacja Kobiet i Mężczyzn, patrole 3 osobowe Limit czasowy  300 min (może ulec zmianie).
Warunkiem organizacji trasy jest zgłoszenie się co najmniej 5 uczestników do dnia 15.10.2023.
c) trasa rowerowa 35 km (TR35) indywidualna – klasyfikacja Kobiet i Mężczyzn oraz grup 3 osobowe
Limit czasowy  210 min (może ulec zmianie).
Warunkiem organizacji trasy jest zgłoszenie się co najmniej 5 uczestników do dnia 15.10.2023.
Zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy.
Nagrody: medale za miejsca I-III w kategorii marszu i jazdy rowerowej oraz dyplomy i medale w kategoriach grupowych
Wyposażenie uczestnika marszu i jazdy rowerowej:
1.  Wyposażenie obowiązkowe:
– kompas;
– telefon komórkowy z naładowaną baterią;
– długopis;
– apteczka pierwszej pomocy (środki opatrunkowe, przeciwbólowe, bandaż elastyczny, folia termoizolacyjna NRC);
– dokument tożsamości.
2.    Wyposażenie zalecane:
– dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych;
– woda i prowiant;
– element odblaskowy umieszczony z tyłu plecaka.
Zasady Współzawodnictwa marszu i jazdy rowerowej:
1.  Warunki naliczania punktów, czasu, zaliczania punktów kontrolnych, etc.
a.      Uczestnicy w czasie pokonywania trasy mają prawo poruszać się pieszo, rowerem i odpoczywać wedle własnej woli. Nie można korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich.
b.      Start na wszystkich trasach odbywa się masowo
c.       Punktem Kontrolnym (PK) jest charakterystyczne miejsce w terenie zaznaczone na mapie lub wynikające z zadań lokalizacyjnych. W terenie oznaczeniem punktu jest biało-czerwony lampion umiejscowiony np. na drzewie (lub w innym widocznym miejscu) posiadający własny kod i perforator. Dodatkowo, jako zabezpieczenie, na obiekcie z lampionem będzie literka M napisana jaskrawą kredą. Przy PK mogą znajdować się sędziowie.
d.      Uczestnik dowolnie wybiera trasę i kolejność zaliczanie punktów kontrolnych.
e.      Aby zostać sklasyfikowanym należy zaliczyć co najmniej jeden punkt kontrolny.
f.        Zaliczenie PK odbywa się poprzez perforację odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającego danemu PK. W przypadku braku perforatora należy wykonać zdjęcie miejsca PK wraz z oznaczeniem (jeśli jest) – pomarańczową literką M. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.
Ponadto potwierdzenie obecności na niektórych PK odbędzie się poprzez wpisanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie w odpowiednim miejscu na karcie startowej lub rozwiązanie zadania.
g.      Fakt pobytu uczestnika oraz godzinę na PK mogą odnotować Sędziowie PK także we własnym zakresie. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa i w żaden sposób nie zastępuje obowiązku prawidłowego potwierdzenia PK przez uczestnika.
h.      Klasyfikacji podlegają wyłącznie uczestnicy, którzy dotrą na metę zawodów.
i.       O miejscu zawodnika/zawodniczki w klasyfikacji końcowej w pierwszym kolejności będzie decydować ilość zaliczonych punktów kontrolnych, oraz czas.
2.  Obowiązuje ścisły zakaz stosowania innych map niż dostarczone przez organizatora.
3.  Zakaz używania GPS-ów, do innych celów niż zapis trasy.
4.  Złamanie zakazów z pkt. 2 i 3 powyżej skutkuje dyskwalifikacją.
5.  Obowiązuje zakaz używania rowerów elektrycznych i z elektrycznym wspomaganiem.
6.  Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników wstępnych do 30 minut po upływie limitu czasu danej trasy (liczy się godzina otrzymania protestu przez Sędziego Głównego). Protesty zostaną rozpatrzone, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa danej trasy.

IX. Program Imprezy
Sobota 21 października 2023 roku:
7:00 – 8:00 – przyjmowanie uczestników w bazie rajdu oraz wydawanie pakietów startowych,
8:00 – odprawa techniczna trasy TP15, TP10,
8:30 – start trasy TP15, TP10,
9:00 – odprawa techniczna trasy TR35
9:30 – start trasy TR35,
10:30 – start biegów na orientację,
11:30 – 12:30 przyjmowanie uczestników po przebyciu trasy,
13.30 – podsumowanie biegów i marszów

X. Świadczenia:
– mapa dla każdego uczestnika;
– szatnie, toalety, w centrum imprezy;
– kartę startową;
– ciepły napój po powrocie z trasy;

XI. Obowiązki Uczestników
1.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem Marszu.
2.  Obowiązuje zasady poruszania się po drogach publicznych, szlakach turystycznych z zachowaniem przepisów ruchu drogowego i ppoż. oraz innych praw obowiązujących na terenie imprezy.
3.  Obowiązuje zakaz rozpalania ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada.
4.  Udział w imprezie jest dobrowolny i uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. W razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w sekretariacie przed Rajdem.
5.  Ze względów bezpieczeństwa wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne odmeldowanie się po marszu do godziny 15:00 w dniu 21października 2023 – na jeden z poniżej podanych sposobów:
– osobiście w centrum,
– telefonicznie u organizatora dzwoniąc pod numer telefonu 693 433 542.

XII. UWAGI:
– Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
– Dla osób niepełnoletnich obowiązuje zgoda rodziców na udział w zawodach.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
– Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
– Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność z pełną świadomością możliwych niebezpieczeństw i ryzyka z tym związanego. W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas i okoliczność zawodów.
– Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego.
– Organizator zapewnia opiekę medyczną.
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
– Zawody zostaną przeprowadzone bez względu na warunki atmosferyczne.
– W przypadku małej ilości startujących Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii

XIII. COVID-19:
Zawody zostaną przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych.

XIV. POLITYKA PRYWATNOŚCI:
Zgłoszenie się do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zawodów na potrzeby ich organizacji, publikacji list startowych i wyników oraz zgody na udostępnienie wizerunku zawodników w mediach, relacjach z zawodów zamieszczonych na stronie www.azymutsiedliska.cba.pl oraz materiałach promocyjnych dotyczących zawodów.

Impreza jest organizowana w ramach zadania publicznego: turystyka i krajoznawstwo – organizowanie na terenie województwa lubelskiego imprez turystyki rowerowej, kajakowej,pieszej, konnej i motorowej o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim.

Możesz również polubić…