Razem dla Ojczyzny – od przedszkola do seniora – Regulamin

„Razem dla Ojczyzny – od przedszkola do seniora – Otwarte zawody w biegu i marszu na orientację

z okazji 160. Rocznicy Powstania Styczniowego”
Pod Patronatem Wójta Gminy Zamość


Regulamin
1. Organizator: Uczniowski Klub Sportowy Azymut Siedliska.
Partnerzy: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Gmina Zamość.
Współorganizatorzy: Gmina Zamość, Centrum Usług Wspólnych i Gminne Koło Szkolnego Związku Sportowego Gminy Zamość, Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej, Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Skaraszów. Ino. Maniak Nowa Dęba,
Patronat medialny: Katolickie Radio Zamość, Roztocze.net

2. Cel zawodów: – pobudzenie uczuć patriotycznych poprzez pogłębienie wiedzy historycznej najbliższej okolicy i poznanie losów i bohaterów Powstania Styczniowego,
– kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania w lesie w tym poprzez naukę posługiwania się mapą i kompasem oraz orientacji w terenie, szczególnie pod presją czasu i pod wpływem znacznego zmęczenia lub nawet wyczerpania,
– propagowanie zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania wśród dzieci młodzieży i dorosłych,
– popularyzacja aktywnych form spędzania czasu w tym spacerów po lesie, biegów i marszów na orientację wśród różnych grup wiekowych i środowiskowych i społecznych oraz motywowanie do dalszych treningów i startów w zawodach
– integracja ludzi o podobnych zainteresowaniach,
– pokazanie uczestnikom piękna Roztocza oraz walorów krajoznawczych i historycznych województwa Lubelskiego: gminy Zamość i Powiatu Zamojskiego.
Miejsce wykonania zadania: tereny leśne przy świetlicy wiejskiej, Wólka Wieprzecka 49 -biegi przełajowe;
Krasnobród – biegi BnO i marsze ul. Wczasowa 3.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

UWAGI:
– zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
– dla osób niepełnoletnich obowiązuje zgoda rodziców na udział w zawodach,
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
– uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
– zawodnicy startują na własną odpowiedzialność z pełną świadomością możliwych niebezpieczeństw i ryzyka z tym związanego. W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas i okoliczność zawodów,
– zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego,
– Organizator zapewnia opiekę medyczną, wodę,
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu,
– zawody zostaną przeprowadzone bez względu na warunki atmosferyczne,
– w przypadku małej ilości startujących Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii.

COVID-19: Zawody zostaną przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych.

Polityka prywatności: zgłoszenie się do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zawodów na potrzeby ich organizacji, publikacji list
startowych i wyników oraz zgody na udostępnienie wizerunku zawodników w mediach, relacjach z zawodów zamieszczonych na stronie www.azymutsiedliska.cba.pl oraz materiałach promocyjnych dotyczących zawodów.

REGULAMIN – biegów przełajowych dla przedszkolaków i uczniów z klas I-VIII

1. Termin i miejsce: 29.09.2023 r. (piątek) – trasy biegowe przy świetlicy wiejskiej – Wólka Wieprzecka 49.
Partnerzy: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Gmina Zamość,

2. Program:
8.30 – 9.30 przyjazd uczestników
9.30 – Uroczyste otwarcie i prelekcja z okazji 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego
Przewidywane zakończenie ok. godz. 12.00.
Zawody zostaną zorganizowane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, dotyczącym ograniczeń epidemicznych i zgodnie z wytycznymi SZS w sprawie organizacji zawodów dla dzieci i młodzieży szkolnej.
3. Dystanse:
Biegi dla przedszkolaków – 100 m
1. Dziewczęta klasa I – 200 m
2. Chłopcy klasa I – 200 m
3. Dziewczęta klasa II – 300 m
4. Chłopcy klasa II – 300 m
5. Dziewczęta klasa III – 300 m
6. Chłopcy klasa III – 300 m
7. Dziewczęta klasa IV – 600 m
8. Chłopcy klasa IV – 600 m
9. Dziewczęta klasa V – 600 m

10. Chłopcy klasa V – 600 m
11. Dziewczęta klasa VI – 600 m
12. Chłopcy klasa VI – 600 m
13. Dziewczęta klasa VII – 600 m
14. Chłopcy klasa VII – 800 m
15. Dziewczęta klasa VIII – 800 m
16. Chłopcy klasa VIII – 800 m

4. Warunki uczestnictwa: prawo startu w zawodach mają dzieci i młodzież, uczęszczający do szkół podstawowych po wcześniejszym zgłoszeniu. Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość zawodników. Startujący zawodnik musi posiadać kartę startową wypisaną pismem drukowanym wg wzoru:
Nazwisko i imię ………………………………………
Miejscowość / Klub ………………… /……………….
Klasa ………………
5. Zgłoszenie z podaniem ilości uczestników należy przesłać na e-mail: uksazymut@o2.pl lub kczerwieniec@zamosc.org . pl do dnia 25.09.2023 r.
6. Klasyfikacja i nagrody: w klasyfikacji indywidualnej zawodnicy otrzymują: medale za zajęcie miejsc I-III,
dyplomy za zajęcie miejsc I-VI.
7. Informacje końcowe:
– sprawy nieujęte regulaminem rozstrzyga organizator,
– Organizator nie ubezpiecza zawodników od NNW,
– zawody zostaną rozegrane wg przepisów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i Szkolnego Związku Sportowego. W przypadku małej ilości zawodników z danego rocznika, organizator zastrzega sobie prawo łączenia biegów, kategorii oraz przyśpieszenia programu zawodów,
– za opiekę nad zawodnikami w czasie pobytu na zawodach odpowiadają rodzice lub opiekunowie wyznaczeni przez szkoły, a w czasie biegu sędziowie wyznaczeni przez organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu.

Regulamin – biegów i marszów na orientację

Termin: 30.09.2023 r.
1. Biuro i Centrum Zawodów: Krasnobród ul. Wczasowa 3, Praca biura od godz. 8.00 do godz. 17.00.
Mapa z lokalizacją centrum zawodów zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora. Kontakt z organizatorem: UKS Azymut Siedliska – email: uksazymut@o2.pl
Kierownik zawodów Dorota Czarny – tel. 693 433 542
Parking: w centrum zawodów
Centrum i teren zawodów
2. Świadczenia: – mapa dla każdego uczestnika; – szatnie, toalety w centrum imprezy; karta startowa; ciepły napój, woda w bazie po powrocie z trasy;
3. Obowiązki Uczestników:
a. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem Marszu.
b. Obowiązuje zasady poruszania się po drogach publicznych, szlakach turystycznych z zachowaniem przepisów ruchu drogowego i ppoż. oraz innych praw obowiązujących na terenie imprezy.
c. Obowiązuje zakaz rozpalania ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada.
d. Udział w imprezie jest dobrowolny i uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. W razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów.
e. Ze względów bezpieczeństwa wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne odmeldowanie się po marszu do godziny 16:30 w sobotę – na jeden z poniżej podanych sposobów: – osobiście w centrum,
– telefonicznie u organizatora dzwoniąc pod numer telefonu 693 433 542.
Zgłoszenia: do 25.09.2023 roku poprzez formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie internetowej klubu.

Zgłoszenie Marsze na Orientację i Marsz Nordic Walking
Lista zgłoszonych zawodników Marsz na Orientację i Nordic Walking

Zgłoszenie Bieg na Orientację
Lista Zgłoszonych zawodników Biegi na orientację

4. Zawody na orientację:
a) Kategorie sportowe: KM10, KM12, KM14, KM16, KM18-21, K35+, M35-45, M50; M60+ popularyzacyjne: KM10N – początkujący i KM10R – trasa rodzinna (obie oznakowane w terenie faworkami), open – trasa o niższym poziomie trudności bez podziału na kategorie; trasa dla patroli trzyosobowych i rodzinnych – patrole powinny posiadać na wyposażeniu busolę lub kompas oraz długopis);
b) godz. 10.00 Uroczyste Otwarcie i złożenie kwiatów; godz. startu: 10.30;
c) potwierdzenie PK: w zawodach zastosowany zostanie system Sportident (system bezdotykowy AIR+);
d) wypożyczenie chipa 5 zł ; zgubienie chipa Organizatora 120-250 zł;
e) do organizacji biegu wykorzystane zostaną mapy będące w posiadaniu klubu o skali 1:10 000;
f) nagrody: za miejsca I-III medale i dyplomy w każdej kategorii indywidualnej; w KM10N/R i KM10-14 dodatkowo dyplomy za miejsca IV-VI; dyplomy w kategoriach drużynowych;
g) zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, rocznika, kategorii, klubu, numeru licencji PZOS, nr chipa należy wysłać przez formularz zgłoszeniowy;
h) O kolejności w klasyfikacji końcowej będzie decydował czas bezbłędnego pokonania trasy.

5. Marsze na orientację:
a) trasa piesza 10 km (TP10): dla patroli 3 osobowych – Limit czasowy 250 min (może ulec zmianie). Nieletni od 15 lat są dopuszczeni do zawodów pod warunkiem uzyskania zezwolenia opiekuna prawnego (oświadczenie z podpisem opiekuna).
b) trasa piesza 15 km (TP15) indywidualna – klasyfikacja Kobiet i Mężczyzn, patrole 3 osobowe Limit czasowy 300 min (może ulec zmianie).
c) Nagrody: medale i dyplomy za miejsca I-III w każdej kategorii marszu na orientację.
Start dla obydwu tras godz. 9.00
d) Wyposażenie uczestnika marszu na orientację: Wyposażenie obowiązkowe: – kompas; – telefon komórkowy z naładowaną baterią; – długopis; – apteczka pierwszej pomocy (środki opatrunkowe,
przeciwbólowe, bandaż elastyczny, folia termoizolacyjna NRC); – dokument tożsamości.
Wyposażenie zalecane: – dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych; – woda i prowiant; – element odblaskowy umieszczony z tyłu plecaka.
e) Zasady Współzawodnictwa – warunki naliczania punktów, czasu, zaliczania punktów kontrolnych, etc.:
– uczestnicy w czasie pokonywania trasy mają prawo poruszać się pieszo i odpoczywać wedle własnej woli.
Nie można korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich,
– start na wszystkich trasach odbywa się masowo,
– punktem Kontrolnym (PK) jest charakterystyczne miejsce w terenie zaznaczone na mapie lub wynikające z zadań lokalizacyjnych. W terenie oznaczeniem punktu jest biało-czerwony lampion umiejscowiony np. na drzewie (lub w innym widocznym miejscu) posiadający własny kod. Dodatkowo, jako zabezpieczenie, na obiekcie z lampionem będzie literka M napisana jaskrawą kredą. Przy PK mogą znajdować się sędziowie,
– uczestnik dowolnie wybiera trasę i kolejność zaliczania punktów kontrolnych,
– aby zostać sklasyfikowanym należy zaliczyć co najmniej jeden punkt kontrolny,
– zaliczenie PK odbywa się poprzez perforację odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającego danemu PK. W przypadku braku perforatora należy wykonać zdjęcie miejsca PK wraz z oznaczeniem (jeśli jest).
– potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie. Ponadto potwierdzenie obecności na niektórych PK odbędzie się poprzez wpisanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie w odpowiednim miejscu na karcie startowej lub rozwiązanie zadania,
– fakt pobytu uczestnika oraz godzinę na PK mogą odnotować Sędziowie PK także we własnym zakresie.
Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa i w żaden sposób nie zastępuje obowiązku prawidłowego potwierdzenia PK przez uczestnika.
– klasyfikacji podlegają wyłącznie uczestnicy, którzy dotrą na metę zawodów, a o kolejności decyduje ilość punktów oraz czas przebycia trasy,
– obowiązuje ścisły zakaz stosowania innych map niż dostarczone przez organizatora,
– zakaz używania GPS-ów, do innych celów niż zapis trasy,
– złamanie zakazów z pkt. 2 i 3 powyżej skutkuje dyskwalifikacją,
– protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników wstępnych do 30 minut po upływie limitu czasu danej trasy (liczy się godzina otrzymania protestu przez Sędziego Głównego). Protesty zostaną rozpatrzone, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa danej trasy.

Marsze z kijkami nordic walking na trasach 4 i 5 km.
Start dla obydwu tras godz. 9.30 Limit czasowy : 120 minut.
Nagrody: podziękowania i upominki dla najaktywniejszych uczestników.
Wyposażenie uczestnika marszu:
Wyposażenie obowiązkowe: – kompas; – telefon komórkowy z naładowaną baterią; – długopis; – dokument
tożsamości.
Wyposażenie zalecane: – dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków
atmosferycznych; – woda i prowiant; – element odblaskowy umieszczony z tyłu plecaka.
e) Zasady Współzawodnictwa – warunki naliczania punktów, czasu, zaliczania punktów kontrolnych, etc.:
– uczestnicy w czasie pokonywania trasy mają prawo poruszać się pieszo i odpoczywać wedle własnej woli.
– nie można korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich,
– start na wszystkich trasach odbywa się masowo,
– punktem Kontrolnym (PK) jest charakterystyczne miejsce w terenie zaznaczone na mapie lub wynikające z zadań lokalizacyjnych. W terenie oznaczeniem punktu jest biało-czerwony lampion umiejscowiony np. na drzewie (lub w innym widocznym miejscu) posiadający własny kod. Dodatkowo, jako zabezpieczenie, na obiekcie z lampionem będzie literka M napisana jaskrawą kredą. Przy PK mogą znajdować się sędziowie,
– uczestnik dowolnie wybiera trasę i kolejność zaliczania punktów kontrolnych,
– aby zostać sklasyfikowanym należy zaliczyć co najmniej jeden punkt kontrolny,
– zaliczenie PK odbywa się poprzez perforację odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającego danemu PK. W przypadku braku perforatora należy wykonać zdjęcie miejsca PK wraz z oznaczeniem (jeśli jest).
– potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie. Ponadto potwierdzenie obecności na niektórych PK odbędzie się poprzez wpisanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie w odpowiednim miejscu na karcie startowej lub rozwiązanie zadania,
– fakt pobytu uczestnika oraz godzinę na PK mogą odnotować Sędziowie PK także we własnym zakresie.  Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa i w żaden sposób nie zastępuje obowiązku prawidłowego potwierdzenia PK przez uczestnika.
– -klasyfikacji podlegają wyłącznie uczestnicy, którzy dotrą na metę zawodów, a o kolejności decyduje ilość punktów oraz czas przebycia trasy,
– obowiązuje ścisły zakaz stosowania innych map niż dostarczone przez organizatora,
– zakaz używania GPS-ów, do innych celów niż zapis trasy,
– złamanie zakazów z pkt. 2 i 3 powyżej skutkuje dyskwalifikacją,
– protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników wstępnych do 30 minut po upływie limitu czasu danej trasy (liczy się godzina otrzymania protestu przez Sędziego Głównego). Protesty zostaną rozpatrzone, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa danej trasy.

Możesz również polubić…