Rajd Pieszy Śladami Błogosławionego Księdza Stefana Wyszyńskiego – 27.05.2023 Skierbieszów

Rajd Pieszy śladami błogosławionego księdza Stefana Wyszyńskiego

Regulamin

Zadanie realizowane ze środków finansowych z budżetu Priorytetu 4

Kierunek interwencji 4.1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w latach 2021-2025

BLISKO- BIBLIOTEKA / LOKALNOŚC / INICJATYWY / SPOŁECZNOŚĆ / KOOPERACJA / ODDOLNOŚ, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Projekt kulturalno-edukacyjny inicjowany przez przedstawiciela społeczności lokalnej w ramach zadania „Biblioteka Blisko Ciebie”.

1.Cel imprezy: zapoznanie z postacią księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego a szczególnie z historią jego pobytu na Zamojszczyźnie w okresie II wojny światowej; propagowanie działalności bibliotek i czytelnictwa oraz poznanie literatury związanej z bohaterem wydarzenia; popularyzacja turystyki i aktywnego wypoczynku oraz poznawanie terenów powiatu zamojskiego w tym Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego, popularyzacja turystyki wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych, zachęcanie i wdrażanie nawyków do aktywnego i bezpiecznego korzystania z wytyczonych tras i dróg, doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą, kompasem, odczytywania znaków na szlaku;.

2.Organizatorzy: UKS „Azymut” Siedliska przy wsparciu organizacyjnym Biblioteki Publicznej Gminy Zamość, Klubów Seniora oraz szkół z terenu Gminy Zamość.

3. Patronat medialny: Katolickie Radio Zamość

4. Termin rajdu: 27 maja 2023 roku. sobota

5.Uczestnicy:
Uczestnicy i zgłoszenia:
dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, sympatycy i miłośnicy aktywnego wypoczynku oraz spacerów nordic walking, a w szczególności członkowie klubów Seniora, Kół Gospodyń Wiejskich oraz uczniowie szkół z terenu Gminy Zamość po wcześniejszym zgłoszeniu poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 20 maja roku.
Liczba miejsc ograniczona do 50.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Lista zgłoszonych uczestników

6. Opłaty.
Udział w rajdzie jest bezpłatny. W ramach udziału organizator zapewnia ubezpieczenie NNW, wodę, udział w konkursie na trasie, opiekę
przewodnicką i medyczną, upominki, transport.

7. Przebieg rajdu: wyznaczone zostają trzy miejsca zbiórki:
7.30 – parking przy Bibliotece Publicznej w Mokrem i spotkanie z bibliotekarzem,
8.00 – parking przy ulicy Peowiaków (Powiatowy Bank Spółdzielczy, Luneta)
8.40 – dla samodzielnie dojeżdżających do Skierbieszowa zbiórka na parkingu przy ul. Zielonej
GOK w Skierbieszowie i dojazd autokarem na miejsce startu (Żułów)
9.00 – wyjście z Żułowa na trasę około 13,5 km przez Marcinówkę, Podwysokie, do Majdanu
Skierbieszowskiego
14.00 – podsumowanie rajdu i wyjazd w drogę powrotną

Zasady uczestnictwa:
– w trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu oraz innych środków odurzających,
– uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie, zabezpieczenie przed deszczem,
– każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu lub w których brali oni udział.
– biorąc udział w rajdzie każdy uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych o których mowa w art. 23 oraz 27 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.)
– wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów.
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu,
– nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania.

Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Dodatkowy konkurs

Integralną częścią rajdu jest prezentacja multimedialna – gra dydaktyczna z konkursem, której podsumowanie nastąpi 18 czerwca 2023 r.
Wśród uczestników, którzy prześlą prawidłowe odpowiedzi zostanie rozlosowanych 5 nagród, wyniki zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej Klubu, a nagrody będą do odebrania w siedzibie Klubu we wtorki od godz. 15.30 do 17.00.

Możesz również polubić…