Otwarte Zawody w Radioorientacji Sportowej 3-4.10.2020 Gmina Zamość – Regulamin


OTWARTE ZAWODY
 W RADIOORIENTACJI SPORTOWEJ

„MEMORIAŁ im. Z. STRZEMIECZNEGO”
03.10.2020 Gmina Zamość

„BIEG HUBERTA”
 04.10.2020 Gmina Zamość

Regulamin zawodów

 

CEL:
– Umożliwienie międzynarodowego współzawodnictwa sportowego dla uprawiających  radioorientację sportową,
– Propagowanie aktywnego zdrowego stylu życia,
– Popularyzacja imprez w biegach na  radioorientację,
– Popularyzacja regionu Gminy Zamość i Zamojszczyzny oraz ich walorów turystycznych.

  ORGANIZATOR:
Europejska Federacja Radioorientacji Sportowej, Gmina Zamość, UKS „Azymut” Siedliska, Klub Łączności SP8 KEA w Zamościu przy współpracy z PZRS i GOK Gminy Zamość

TERMIN MIEJSCE: 03-04.10.2020
Polska, województwo lubelskie, Gmina Zamość, lasy okolic Zamościa

KATEGORIE: K – 14,16,19,21,35+ ; M – 14,16,19,21,40,50,60+

KONKURENCJE :
03.10 sobota Memoriał – bieg klasyczny 144 MHz start 10.00,  Szewnia Dolna (kaplica) patrz mapa GPS 50.62352, 23.16845

03.10 sobota bieg na orientację dla kategorii KM 10,11,12,13,14 start, 10.00 Szewnia Dolna (kaplica) patrz mapa

03.10 sobota Memoriał – foxoring na skróconym dystansie 3,5 MHz, start  15.00 mapa Mokre – boisko śródleśne patrz mapa GPS 50.69081, 23.19034

04.10 niedziela Bieg Huberta – bieg klasyczny 3.5 MHz start 9.30, mapa Płoskie – Kąty II patrz mapa GPS 50.69115, 23.11502

KLASYFIKACJA:   indywidualna dla każdego pasma

CENTRUM I BIURO ZAWODÓW:  na starcie każdego z etapów do zakończenia minut startowych i na mecie do zakończenia etapu               

NAGRODY: w kategoriach indywidualnych – medale i dyplomy za każdą konkurencję 

WYŻYWIENIE i ZAKWATEROWANIE:

Organizator nie pośredniczy.
Informacje o bazie noclegowej na stronie internetowej www.gminazamosc.pl w zakładce turystyka oraz na stronie internetowej: www.noclegiroztocze.pl

MAPY: standard IOF

 OPŁATA STARTOWA:  16 zł za bieg.

ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, rocznika, kategorii, klubu, nr chipa należy wysłać do dnia 25.09.2020r. na adres email: pitt144@wp.pl

 UWAGI KOŃCOWE: w zawodach będzie wykorzystany system SI, wszyscy startujący zobowiązani są do posiadania ważnych badań lekarskich. Ważne badania lekarskie są warunkiem dopuszczenia do udziału w zawodach. Kluby zobowiązane są do ubezpieczenia swoich zawodników we własnym zakresie. wiadomości bieżące na stronie www.azymutsiedliska.cba.pl.

Wszyscy startujący zobowiązani są do oddania organizatorowi oświadczeń o stanie zdrowia (oświadczenie dzieci / oświadczenie dorośli)

Więcej informacji w komunikacie technicznym i na stronie internetowej

POLITYKA-PRYWATNOŚCI: Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych ( imienia, nazwiska, roku urodzenia, wizerunku) przez organizatora zawodów tylko na potrzeby ich organizacji i publikacji w mediach wyników i materiałów promocyjnych dotyczących zawodów.

KONTAKT: Kierownik zawodów Piotr Chabros 693133056, pitt144@wp.pl

ZALECENIA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW

(na podstawie wytycznych dla organizatorów imprez sportowych przy planowaniu zawodów
w czasie epidemii COVID-19 w Polsce

 1. Każdy uczestnik zawodów (sportowiec, wolontariusz, osoba obsługująca) powinien regularnie sprawdzać swój stan zdrowia. Osoby, które czują się chore nie powinny uczestniczyć w zawodach.
 2. Zawodnik nie może brać udziału w zawodach jeśli:
  1) występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
  2) jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
  3) zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
  4) w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.
 3. Uczestnik zawodów powinien zaopatrzyć się przed zawodami w podstawowy zestaw sanitarny (płyn/żel do dezynfekcji, maseczka ochronna, rękawiczki jednorazowe, woda, chusteczki higieniczne).
 4. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do stosowania się do obowiązujących norm sanitarnych, szczególnie dotyczących zasad etykiety oddechowej, praktyk w zakresie higieny rąk, dystansu fizycznego.
 5. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania ustalonych przez organizatora zasad, rozwiązań organizacyjnych bezpiecznego rozgrywania zawodów.
 6. Zawodnicy nie muszą korzystać z maseczek podczas startu i pokonywania trasy. Maseczki obowiązują w pomieszczeniach (szatnia, biuro zawodów, toalety itp.).
 7. Należy zachować wymagane bezpieczne odległości pomiędzy zawodnikami w oczekiwaniu na start, sczytanie karty SI po biegu, pobranie wydruku z wynikiem.
 8. Należy ograniczyć do minimum przebywanie w miejscach zatłoczonych, nie stwarzać sytuacji sprzyjających zakażeniu, zachować bezpieczne odległości od innych osób.

Możesz również polubić…