Konkurs plastyczny “Dary lasu” w ramach Pucharu Roztocza 2022 – regulamin


REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO „DARY LASU”

1. Organizator: Uczniowski Klub Sportowy „Azymut” Siedliska – przy wsparciu finansowym Lasów Państwowych
2. Cel konkursu
Celem konkursu jest zwrócenie uwagi dzieci oraz młodzieży jakie korzyści czerpiemy z lasów: “zielone płuca Ziemi”, lecznicze właściwości drzew,
bogactwo flory i fauny, pożywienie, opał, budownictwo i stolarstwo, papier
3. Warunki uczestnictwa:
– Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej w wieku od 3 do 15 lat.
Zarówno sposób przedstawienia, jak i technika wykonania pracy plastycznej jest zupełnie dowolna.
2. Indywidualne prace plastyczne w dowolnej technice i formacie należy dostarczyć do Organizatora w dniu 4 czerwca br. do godz. 10.30 – Centrum
Geoturystyczne, Lipsko Polesie 19, 22-400 Zamość – prace będzie można wykonań także w dniu imprezy na terenie Centrum – organizator zapewni
potrzebne materiały.
3. Dostarczone prace powinny posiadać metryczkę z tytułem pracy zamieszczoną poniżej niniejszego regulaminu.
4. Prace będą oceniane w 5 kategoriach wiekowych: przedszkolaki, klasy I-III, klasy IV- VI, klasy VII-VIII.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w trakcie trwania imprezy promującej działalność lasów państwowych około godz. 13.00 a prace konkursowe
zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora.
6. Najlepsze prace zostaną nagrodzone upominkami.
7. Ochrona danych osobowych i prawa autorskie.
Administratorem danych osobowych niniejszego konkursu jest UKS Azymut Siedliska. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Pozyskiwanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb konkursu, zgodnie z wzorem metryczki identyfikacyjnej.
Zdjęcia z ceremonii umieszczone będą na stronach internetowych UKS Azymut Siedliska w celach szerzenia edukacji leśnej i ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. Wizerunek przetwarzany będzie wyłącznie w celach związanych z upublicznieniem relacji oraz promocją i może zostać opublikowany na stronie UKS Azymut Siedliska oraz Facebook.
Prace złożone podczas powyższego konkursu stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
Przeniesienie praw majątkowych dzieła z uczestnika na organizatora jest bezpłatne.
Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu na potrzeby ich organizacji, publikacji wyników i prac oraz zgody na udostępnienie wizerunku uczestników w mediach, relacjach zamieszczonych na stronie www.azymutsiedliska.cba.pl oraz materiałach promocyjnych dotyczących zawodów.

 

Załącznik nr 1 – metryczka konkurs plastyczny

 

Możesz również polubić…