Ferie 2024 – Złap azymut na dobrą zabawę

UKS Azymut Siedliska zaprasza na ferie bez nudy

Co w programie?

– zajęcia sportowe z elementami biegu na orientację
– zajęcia kreatywne – plastyczno-techniczne
– zajęcia w terenie (w zależności od pogody)
– gry planszowe
– posiłek

Zajęcia w godzinach 9.00-13.30

Data:
5.02-9.02 – Szkoła Podstawowa Sitaniec
Liczba miejsc ograniczona do 30!!!
Ferie odbędą się jeśli zapisze się co najmniej 20 uczestników.

Koszt udziału:
100 zł

Zapisy przez formularz internetowy

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku – do wypełnienia dla każdego uczestnik półkolonii

Kontakt: tel. 663 471 428, e-mail: uksazymut@o2.pl

Wpłaty za udział w feriach należy przelać na klubowe konto:
Nr konta: 61 9644 0007 2001 0005 8056 0001
z dopiskiem:
półkolonie, imię i nazwisko uczestnika

Ramowy program zajęć:
9.00-9.30 – przyjazd uczestników
9.30-13.00 – zajęcia
13.00-13.30 – odbiór uczestników

REGULAMIN PÓŁKOLONII

“Złap azymut na dobrą zabawę”

Sitaniec 5.02-9.02.2024

 

Aby zapewnić wszystkim zdrowy i bezpieczny pobyt na feriach zimowych  prosimy o zapoznanie się zasadami uczestnictwa.

 1. Organizatorem półkolonii “Złap azymut na dobrą zabawę” jest UKS „Azymut” Siedliska.
 2. Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się poleceniom kadry oraz aktywnie brać udział we wszystkich zajęciach programowych.
 3. Podczas trwania półkolonii, od momentu przyjazdu do powrotu, Uczestników obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania narkotyków (środków odurzających). Ponadto zabrania się przywożenia na półkolonie, spożywania i kupowania napojów energetycznych, chipsów, żelków itp. produktów spożywczych.
 4. Uczestnicy zobowiązani są stosować się do postanowień, przepisów i regulaminów obowiązujących w miejscach realizacji programu (m.in. przepisy przeciwpożarowe, poruszania się po drogach publicznych, regulaminem półkolonii, regulaminem wyjść poza teren zajęć), z którymi zostają zapoznani po rozpoczęciu półkolonii. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników w czasie trwania półkolonii.
 5. Zajęcia odbywają się w godz. 9.00-13.30.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny i pieniądze i inne rzeczy zagubione przez Uczestnika podczas trwania półkolonii jeśli po przybyciu do miejsca zakwaterowania nie zostały one oddane opiekunowi do depozytu.
 7. Zajęcia sportowo – rekreacyjne są prowadzone na terenie Szkoły Podstawowej w Sitańcu i poza nim.
 8. Uczestnicy nie mogą bez zgody opiekunów oddalać się z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć. Zobowiązani są również do zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami obowiązującymi na półkoloniach.
 9. Zabrania się opuszczania terenu ćwiczeń i zabaw bez powiadomienia wychowawców, instruktorów sportu, wszelkie sprawy związane ze zwolnieniami z zajęć należy zgłaszać osobom funkcyjnym.
 10. W czasie trwania zajęć obowiązuje ubiór sportowy /buty sportowe, strój do ćwiczeń /.
 11. Uczestnicy bez zgody i nadzoru opiekuna nie mogą korzystać ze sprzętu sportowego.
 12. Uczestnicy zobowiązani są do użytkowania przekazanego do ich dyspozycji sprzętu rekreacyjno- sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem, poszanowania tego sprzętu i utrzymania porządku na terenie szkoły. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za szkody wyrządzone przez swoje dziecko, w przypadku wyrządzenia szkody w szkole rodzice pokrywają koszty naprawy, remontu obiektów.
 13. Uczestników półkolonii obowiązuje poszanowanie mienia i przepisów ochrony przyrody a w czasie pieszych spacerów przepisy ruchu drogowego.
 14. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych GIS, MZ, MEN w związku z obostrzeniami epidemicznymi COVID19.
 15. Instruktorzy, wychowawcy przed każdymi zajęciami przypominają zasady bezpieczeństwa obowiązujące na zajęciach.
 16. W stosunku do Uczestników nie przestrzegających zasad objętych regulaminem Klub zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowiednich do przewinienia środków dyscyplinujących takich jak: upomnienie, powiadomienie rodziców. Poważne naruszenie zasad, a w szczególności: spożywanie alkoholu, używanie narkotyków lub sprowadzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego lub innych uczestników grozi wydaleniem z półkolonii. W takim przypadku kosztami strat, transportu oraz opieki w czasie podróży zostaną obciążeni rodzice lub prawni opiekunowie.
 17. Posiadanie telefonu komórkowego jest dozwolone. Uczestnicy będą korzystać z telefonu tylko w czasie wyznaczonym przez kierownika wypoczynku. Telefony będą w depozycie u trenera prowadzącego grupę.
 18. W sprawach nieujętych regulaminem decyzje podejmuje kierownik półkolonii.
 19. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzenia Uczestnika na miejsce półkolonii oraz do odebrania go po zakończeniu zajęć.

 

 

Możesz również polubić…